LASER GUIDANCE là gì?

Các LASER GUIDANCE được lắp đặt khắp Seoul. Nó không chỉ được sử dụng như một biển hiệu của cửa hàng mà còn được sử dụng để quảng bá các chiến dịch an toàn cộng đồng của cơ quan nhà nước. LASER GUIDANCE trong bức ảnh là chiến dịch 'Đường hẻm an toàn khắp mọi nơi đồng hạnh cùng bạn' được thực hiện bởi đồn cảnh sát Jung-gu, Seoul.