[Photo] Video quảng bá cho Seoul của BTS trên tòa nhà thị chính Seoul

Ngày 15/9, video quảng bá cho du lịch Seoul của BTS đang được công bố bên ngoài tòa thị chính Seoul.

▲Nguồn: News1