Seulgi (Red Velvet) cùng BewhY xuất hiện trên báo @star1

Seulgi (Red Velvet) và BewhY, đại sứ quảng bá cho T-rok mới của Volkswagen, đã xuất hiện trong họa báo số tháng 5 của @star1.
▲Nguồn:@star1

www.atstar1.com